De Stichting Hildebrandmonument is 17 januari 2013 opgericht door Haarlemmers die het initiatief willen nemen. 

 

Bestuur

Jaap van Zetten, voorzitter;  Annemarie van Leeuwen, secretaris - penningmeester; Lex Rietveld

Beloningsbeleid

Bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen honorering voor hun werkzaamheden, anders dan vergoeding voor gemaakte kosten.

Doelstelling Stichting 

Het aantrekken, beheren en besteden van fondsen en andere financiële middelen bestemd om te worden aangewend voor het stimuleren en bevorderen van beeldende kunst in de openbare ruimte in Haarlem, in het bijzonder in de Haarlemmerhout en omgeving. Voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

De stichting heeft geen winstoogmerk en kan slechts commerciële activiteitenverrichten indien en voor zover de inkomsten daaruit (zijnde het saldo van de baten en de lasten) binnen een redelijke termijn geheel of nagenoeg geheel ten goede komen aan de hiervoor omschreven doelstelling.

Statutenwijziging

In april 2017 zijn de statuten gewijzigd: uit de naam van de stichting is het woord 'herstel' vervallen. De doelomschrijving werd ruimer dan alleen het Hildebrandmonument. 

Stichting Hildebrandmonument | info at hildebrandmonument.nl